ناب ترین معجون ها و عرقیات گیاهی : 08134282429-08138292930

قولنج‌ از دیدگاه طب سنتی
|

قولنج بيمارى روده‌ايست كه در روده‌هاى قولون"بسبب وجود"بلغم غليظ"يا"بادغليظ"عارض گرديده و يا بعلت"خشكى ثقل"كه ناشى از خوردن غذاى خشك و كمى آب‌ميباشد حادث مى‌شود.

علت قولنج،باد يا ثقلى است كه ابتدا روده كور بدان دچار مى‌گردد و پس از آن اين‌ابتلا به روده قولون منعكس مى‌شود.نشانه‌اش آنست كه اجابت بصورت طبيعى انجام نمى‌پذيرد.

اشتها كم مى‌شود،بيمار ميل به خوراك‌هاى ترش و تيز پيدا مى‌نمايد.شكم پيچ مى‌زند.درپشت و ساق پا درد ايجاد مى‌گردد و علاقه به نوشيدن آب زياد مى‌شود.

چنانچه سبب از"بلغم"باشد نشانه آن تخمه و خروج بلغم با مدفوع خواهد بود.

براى درمان،روزها بايد مقل ازرق و مرمكى خورده شود تا رفع ورم بلغمى بنمايد.پس ازآن افسنتين رومى  ٢  ل،ريشه ايرسا  ٢  ل،خارخاسك  ٢  ل،مغز اكليل  ٢  ل،جوشانده گز خوانساررا با مقدارى روغن بادام شيرين بنوشند.ضمنا بوره ارمنى،شلحم حنضل و نمك هندى‌كوبيده را با شكر سرخ و زهره‌گاو آميخته و آنرا شياف نمايند و يا اينكه شيافى از انزروت،مقل‌ازرق،شلحم حنضل،صابون و شكر تهيه نموده و استعمال كنند.

همچنين تنقيه‌اى از ريوند چينى 2 ل،ريشه ايرسا 2 ل،افسنتين 2 ل،مغز اكليل 2 ل،بابونه 2 ل،ريشه رازيانه 2 ل و اندكى زهره‌گاو بكار برند.

ديگر آنكه زهره‌گاو را با ريوند چينى و روغن كرچك بدور ناف بمالند و در گودى ناف‌هم بريزند.

تنقيه زير در انواع قولنج سودمند است:

سنامكى  ۵  ل،انيسون  ٣  ل،باديان  ٣  ل،تخم كرفس  ٢  ل،تخم شبت  ٣  ل،تخم شنبليله‌ ٣  ل،بنفشه  ٢  ل،گل خطمى  ٢  ل،كافشه  ١٠  ل،شكر سرخ  ١٠  ل،مغز فلوس  ١٠  ل،نمك  ٣  ل،آب برگ چغندر، ٢  سير.ابتدا بايد داروها را جوشانيده و مغز فلوس و شكر بر آن افزوده وصاف نمود.چنانچه زهره‌گاو يافت شود دو تا سه قاشق چايخورى از آن اضافه كرده و بعدتنقيه نمايند.

در دفع ثقل و پيچ‌خوردگى روده مى‌توان اندكى زهره گاو به گودى ناف ريخت.

چنانچه كله ماهى شور را كوبيده،جوشانيده و صاف نمايند و چند قاشق چايخورى زهره گاوبر آن افزوده و تنقيه نمايند موجب تحريك شديد روده گرديده و غالبا ثقل كنده و دفع‌ مى‌شود و روده باز مى‌گردد.(در بسيارى از بيماران كه روده پيچيده و گاز دفع نمى‌شد و جزعمل جراحى چارهء ديگرى نبود بدين روش رفع علت نمودم.لازم بيادآورى است كه بويژه درمورد كودكان خردسال و ناتوان كه بهيچ‌وجه تحمل عمل جراحى را نداشتند با اين روش‌بهبودى مى‌يافتند).

در كتب پزشكى قديم اين نسخه‌ها نيز تجويز شده است:

-مغز گردو با انجير لينت مزاج داده و رفع تخمه مى‌نمايد.

-اگر سبب قلنج از باد غليظى باشد كه در امعاء حبس مى‌شود مى‌توان همان درمان‌بلغمى را معمول داشت و داروهاى زداينده"باد"چون رازيانه،تخم كرفس و آويشن را نيزاضافه نمود.

-حبى كه قولنج را مى‌گشايد و براى درد معده سودمند بوده و خوردن آن پس از غذادر هضم و نرم‌سازى طبع كمك مى‌نمايد مركب است از مصطكى،سقمونيا،قرنفل،سنبل‌الطيب‌كه مى‌بايد اين اجزاء را كوبيده و آميخته و حب‌هاى يك نخودى از آن بسازند و روزانه چهارعدد پيش يا پس از غذا ميل نمايند.

-كشمش شكم را مى‌راند و بدن را فربه مى‌نمايد و در دفع اسهال غسالى مفيد است.

ابو على سينا آنرا آزموده و نتيجه‌اى خوب گرفته است.شيخ مى‌فرمايد:

"قد جريته فرايت منفعته"(در رفع خشم و تشنج دماغى مفيد است).

-اسفناج ملين طبع است.بورانى آن با آميختهء سير در ورم قولون داروئى بس سودمند مى‌باشد.

-آب هويج در رفع ورم قولون مزمن و دفع عفونت روده و اصلاح آن بسيار مفيد است.

(قند آن در قولون تبديل به الكل مى‌شود.)آب هويج ورمهاى كبد و كليه را نيز فرو مى‌نشاند.

انجير هم‌چنين اثرى دارد.

-كاهو ملين‌طبع براى بيمارى‌هاى حار،يبوست،سودا،صفرا،تب‌هاى حار و زكام‌بوده و مدر نيز مى‌باشد.

-چنانچه بميزان  ٢  مثقال نمك طعام كوبيده را پيش از غذا بصورت پودر ميل كنندبشرط مداومت،در ملين ساختن مزاج و بويژه در قلنج خيلى مفيد افتد.اگر مقدارى آب نمك وشكر سرخ را آميخته و ميل نمايند همچون سولفات دوسود عمل خواهد نمود.

-اين معجون كه در زير بدان اشاره خواهد شد و مشهور به"شايسته"است بر كليه‌بيماريهاى بلغمى،سوداوى،و صفراوى(صرع،سكات،يا از بين رفتن قدرت تكلم،رعشه،فلج،لقوه،برص،بهق،يا لك و پيس و انواع صداع شقيقه و بواسير)مسهلى مورد تجربه و آزموده است.بويژه مبتلايان به سوء مزاج ارثى(نقرس،روماتيسم،بواسير،دوالى و غيره)از اين دارو خيلى بيشتر و بهتر از"نمك كروشن"و"سالويته"و مانند آن فايده خواهندبرد.

اين دارو مخصوصا خون را تصفيه نموده و براى قولنج مفيد بوده،سموم مختلف رادفع نموده و بهترين داروى سوء مزاج مى‌باشد.تركيب دارو عبارتست از:

هليله سياه  ١٠  ل،پوست هليله زرد  ١٠  ل،بليله  ١٠  ل،آمله مقشر  ١٠  ل،پوست‌هليله كابلى  ١٠  ل،گل سرخ  ۵  ل،حب سلاطين(كرچك هندى) ٢  ل.اجزاء را بايد سائيده وبسيار نرم نموده و با سه برابر عسل كف گرفته معجون تهيه كرد.(در ميان كرچك هندى‌پرده‌ايست كه چنانچه بردارند مدبر مى‌شود).معجون مزبور و معجون‌هاى ديگر هليله در سوءمزاجى‌ها اثراتى بشرح زير دارد:

1-در افراديكه بعلت سوء مزاج چاق و فربه مى‌شوند دفع سموم كرده و اعمال و افعال‌غدد بدن را بكار وا مى‌دارد.از اين‌روى وزن بدن را مى‌كاهد.

 ٢ -در افرادى كه بسبب سوء مزاج،فشار خون،بواسير،مفاصل،نقرس،قند،دوالى،ناراحتى‌هاى جلدى و دماغى لاغر و ضعيف شده باشند بعكس بدن را فربه نموده و رفع‌لاغرى كرده و بسيارى از عوارض سوء مزاجى را مرتفع مى‌سازد.

-زنجبيل ملين‌طبع بوده و در رفع بلغم معده و روده بسيار مفيد مى‌باشد.

-تربد با پوست هليله كابلى جهت ماليخوليا،جنون و صرع مفيد است.همچنين‌يك مثقال تربد و  ۴  مثقال پوست هليله كابلى براى رفع ناراحتى مفاصل تجويز مى‌شود.

-تربد 10 ل،مصطكى 5 ل،قند 20 ل با خوراكى بمقدار 2 مثقال مسهلى بدون عارضه‌و ناراحتى است.حتى به كودكان نيز مى‌توان از آن داد.اين تركيب براى رفع نوبه هم‌مفيد و موثر است.

-يك مثقال از ميعه سائله با آب گرم مسهل"بلغم"مى‌باشد.

حب‌هاى مشروحه زير در دفع تشنجاتى كه در اعضاء مختلف بدن بروز مى‌كند بويژه دريبوست سوء مزاج عصبى‌ euqitirehtrA-orueN و نيز در ديگر بيماريهاى عصبى باردچون فلج و لقوه و نظاير آن بسيار مفيد مى‌باشد:

 ١ -انغوزه  ١  ل،مقل ازرق  ٣  ل،افتيمون شامى  ٣  ل.

مقل‌ازرق را در آب تره حل نموده داروها را ممزوج و حب‌هائى باندازه نخود تهيه وروزى  ۶  تا  ١٢  دانه از آن ميل نمايند.سازگار با طبايع"سرد"مى‌باشد.

 ٢ -انزروت  ١  ل،جاوشير  ١  ل،سكنبيج  ٢  ل،تربد مجوف  ٣  ل،ايارج فيقرا  ٣  ل،شيطرج‌ ١  ل،بسفايج  ٢  ل،شلحم حنظل  ١  ل،قاقله(هل) ١  ل.از اين تركيب مانند نسخه اول حب‌ ساخته و روزى  ۶  تا  ١٢  دانه ميل نمايند.بهتر است چند روز از حب اول و چند روز از حب‌دوم ميل كنند تا مزاج خو نگيرد.

-هرگاه ورم قولون با خراش،زور،پيچ و اسهال همراه باشد در اين‌حال بايد منضج ومسهل بشرح زير داده شود:

تخم خطمى  ۵  ل،تخم خبازى  ۵  ل،نشاسته  ٢  ل،صمغ عربى  ٢  ل،گل ارمنى  ١  ل.اين‌اجزاء را بايد كوبيده و آميخته و تا سه مثقال از آن را در روز ميل كنند.اين منضج خراش‌روده‌ها را مرمت و ضدعفونى نموده و مانع خونريزى و اسهال مى‌گردد و از التهاب مى‌كاهد.

توضيح آنكه اگر ورم قولون عليا باشد با التهاب و عطش همراه بوده و مدفوع بسيار عفن‌مى‌شود.

-منضج مورد تجويز ديگر بشرح زير است:

بهدانه  ٢  ل،ريشه خطمى  ۴  ل،تخم خطمى  ٢  ل،تاجريزى  ٣  ل،سپستان  ١٠  دانه.

اجزاء را جوشانده و صاف نموده،يك مثقال بارهنگ بر آن افزوده دو بار آنرا ميجوشانندسپس با  ٢  مثقال روغن بادام شيرين ميل مى‌كنند.

-اگر لازم شد كه مسهل داده شود بر اين منضج ده مثقال مغز فلوس و ده مثقال‌ترنجبين افزوده و ميل خواهند نمود.

-تنقيه از تاجريزى  ۴  ل،گل خطمى  ٢  ل،گل پنيرك  ٢  ل،ريشه خطمى  ۴  ل،بنفشه  ٢  ل،برزك سفيد  ٢  ل،شكر سرخ  ٨  ل،مغز فلوس  ٨  ل،روغن بادام شيرين  ٢  ل تجويز مى‌شود.

-چه‌بسا پس از انجام دستورات و خروج مدفوع احساس زور پيچ باقى ماند.در اينحال‌براى دفع آن و اصلاح روده به روش زير عمل خواهد شد:

تخم مرو  ١  ل،اسپرزه  ٢  ل،بارهنگ  ٢  ل،تخم ريحان  ٢  ل،را جوشانيده و لعاب آنرابدون صاف كردن ميل كنند.چنانچه يك مثقال صمغ عربى بدان افزايند براى درمان زخم‌هاى‌موجود سودمند است.و اگر قدرى گل ارمنى اضافه نمايند مفيد خواهد بود.هريك از اين‌داروها را بايد بمدت سه روز ميل كنند.

براى رفع عفونت و ورم و جلوگيرى از خونريزى سفوف مغرى،نشاسته،صمغ عربى،تخم‌خطمى،تخم خبازى از هريك،يك مثقال،گل ارمنى  ۵  مثقال بارهنگ  ٣  مثقال مجموع اجزاءرا بو داده و نرم مى‌كوبند(جز بارهنگ كه نيازى به بو دادن و كوبيدن ندارد و مغز آن نيزسمى است)از تركيب بدست آمده دو مثقال بايد ميل شود.

-تخم كتان گرم و خشك و ملين‌طبع است.مداومت در مصرف هرروزه آن از نيم تايك مثقال جهت رفع درد امعاء،ادرار،قرحه مثانه و گرده بسيار مفيد مى‌باشد.

در يبوست سستى-در اين‌مورد داروهاى محرك و ضد تشنج بايد بكار برد.

1-معجون كچوله-اين معجون در لينت مزاج پيران و يبوست سستى كمك زياد مى‌كندو قوت هضم بسيار به معده و روده مى‌دهد.استسقاء و تهبج صورت را از بين برده،ترش‌كردن غذا را رفع و موجب تقويت اشتها مى‌گردد.رفع سستى كمر و درد مفاصل،فلج وسلسله البول و احتلام زياد و اسهال دائمى(دفع غذاى هضم‌نشده و آبكى)را مى‌نمايد و درحفظ قواى جوانى بى‌نظير است.

طرز تهيه كچوله-يك سير كچوله را در  ۵  سير شير بتدريج مى‌جوشانند تا شير خشك‌شود،بعد آنرا شسته دوباره بروى آن شير مى‌ريزند و اين جوشش را هفت بار ادامه مى‌دهند.

آنگاه پوست كچوله را كنده وسط آنرا شكافته و پرده كوچكى را كه بنام"ناخنه"خوانده‌مى‌شود از آن جدا و دور مى‌اندازند.بعد چندبار ديگر بطريق ياد شده آنرا با شير طبخ و درسايه خشكش مى‌نمايند(برخى با آب آنرا مى‌جوشانند)و در آخر با سوهان آنرا براده‌مى‌كنند.پس از آن  ٧  مثقال براده كچوله را با  ۴  مثقال رال سفيد(صمغ درخت هندى شبيه‌سند روس) ١  و  ٢  مثقال مصطكى با هم مخلوط نموده و با عسل مى‌آميزند و حب‌هاى يك نخودى‌مى‌سازند.يك تا دو حب دو ساعت بعد از غذا ميل مى‌كنند.چنانچه رال هندى يافت نشودبجاى آن از قندرون استفاده مى‌توان كرد.داروى مزبور در تقويت روده و مزاج و بهبودضعف اعصاب همتا ندارد.

2-حب باريجه يا انغوزه و يا سكبينج را مى‌توان روزانه مصرف نمود و گاه جوشانده‌اى‌از بسفايج،سنبل‌الطيب،رازيانه،بابونه،جنطيانا كه رفع تشنج نموده و موجب تحريك وازدياد ترشح هضمى مى‌گردد ميل كرد.

 ٣ -ضمادى كه در زير از آن ياد مى‌شود از اسرار اطبا است.كودكان و پيران و كسانيكه‌طاقت مسهل را نداشته باشند با اين ضماد درمان مى‌گردند:مشتى باقلاى مصرى(ترمس)راكوبيده در ظرفى مى‌ريزند و روى آن مقدارى شير كه سطح آنرا بپوشاند اضافه مى‌كنند و سپس‌آنرا مى‌جوشانند تا ترمس شير را جذب نمايد.پس از آن بهمان اندازه روغن گاو افزوده ومجددا آنرا مى‌جوشانند تا قوام آيد و آماده استعمال گردد.چنانچه آنرا روى پارچه‌اى‌كشيده و بر روى معده اندازند اسهال"سودا"كند و بعبارتى ديگر هيجان و اضطراب را كم‌نمايد.چون به زير بغل ضماد شود اسهال"صفرا"خواهد نمود و اگر بين وركين ضماد گردد"بلغم"را خواهد راند و چنانچه بر مثانه ضماد شود بول را خواهد راند.اين ضماد همچنين‌براى لقوه،فلج،صداع و درد چشم و شقيقه و اعضا باطنيه سودمند مى‌باشد.

4-هرگاه تخم شبت را كوبيده و با عسل آنرا بپزند تا غليظ گردد و بر مقعد كودكان‌ضماد كنند روده باز و تفتيح خواهد شد.

5-باديان لينت مزاج مى‌دهد،نفخ را مرتفع و گاز را دفع نموده،از تشنج مى‌كاهد وگاه مانند مسهل عمل مى‌نمايد.

6-استفاده از معجون كچوله(ازاراقى)هرصبح و باريجه هرشب مفيد در رفع سوءهاضمه و سستى و نفخ معده و روده مى‌باشد.

 ٧ -در نفخ معده قراقر و اتساع آن‌كه سخت بوده و غذا تحليل نرود و تخمه حاصل‌شود مى‌توان هرصبح از معجون بلادر بقدر يك فندق خورده و عصرها هم دو تا سه دانه ازحب زير ميل نمايند:

مرمكى،صبر زرد،انغوزه،مقل ازرق،مصطكى،ريوند چينى،به ميزان يك نخود،اين تركيب در علل عصبى،سوا مزاج،عوارض بواسير و دفع يبوست اثرى نيكو دارد.

 ٨ -در اقساع معده،روده،تعفين جنطيانا را مى‌توان يك تا دو قاشق چايخورى پيش‌از غذا در آب حل كرده و ميل نمود.صرف تركيب كوبيده و مساوى سياهدانه و زنيان بمقداريك قاشق سوپخورى در آغاز و بين و آخر غذا بسيار سودمند است.

 ٩ -در سوزش معده ناشى از زيادى ترشى آن و نيز زخم و يبوست عاصى‌العلاج‌مى‌توان هرصبح يك نخود آهك آب‌نديده در يك فنجان آب حل نموده و ميل نمايند وبتدريج مقدار آنرا تا  ۶  نخود برسانند.(توضيح آنكه با اين روش چندين نفر را كه نياز به‌عمل جراحى زخم معده داشته‌اند درمان نموده‌ام.)

10-معجون علك در ضعف معده رطوبى و ورم روده‌ einotA بشرط مداومت بسيارمجرب است و در دفع سنگ گرده كمك مى‌نمايد.

 ١١ -براى رفع نفخ شكم مى‌توان يك تا دو قاشق گل پر را نرم سائيده با نبات بهمان‌ميزان آميخته و همراه با عرق بهارنارنج ميل نمود.

 ١٢ -در دل دردهاى شديد مى‌توان  ١٠  مثقال آويشن شيرازى را در يكصد مثقال سركه‌جوشانيد و روزى يك فنجان قهوه‌خورى از آن نوشيد.

اين نوشيدنى در رفع اسهال‌هاى سخت و ورم روده مزمن بسيار موثر ميباشد.

 ١٣ -گل قند آفتابى  ۴  مثقال،فلفل يك مثقال،مصطكى  ٢  مثقال،زنجبيل يك مثقال،صمغ عربى  ٢  مثقال را با هم آميخته و حب مى‌سازند.از اين حب  ٨  دانه صبح و  ٨  دانه عصرچنانچه ميل شود در برخى از سوء هاضمه‌ها بويژه در سستى معده و نفخ روده كه نوبه نيز درآن دخيل باشد بسيار مؤثر مى‌باشد.

14-در دردهائى كه پس از صرف غذا در ناف پيدا مى‌شود و منجر به قى زيادمى‌گردد از حبى مركب از انغوزه،مصطكى و ترياك باندازه مساوى مى‌توان استفاده نمود.

 ١۵ -سير در رفع باد تهيگاه و قولنج ريحى و ناراحتى‌هاى مفاصل و روده و ريه و بسيارى‌

از بيماريهاى عصبى،نسيان،دوار،پريشانى حواس و جلوگيرى از زكام خيلى موثر مى‌باشد.

(نگارنده در tnemessillomaR مغز از آن استفاده كردم و نتيجه خوب گرفتم).

 ١۶ -در سستى و نفخ روده،بويژه در اختلال قولون كه در كودكان شكم بزرگ شده وموجب لاغرى و سوءالقنيه مى‌گردد غالبا با دستور زير ناراحتى رفع مى‌شود:

سياهدانه،مصطكى و رازيانه را كوبيده با خاك قند يا شكر سفيد مى‌آميزند و يك قاشق‌چايخورى از آن را در ابتداى غذا يكى‌درميان و يكى را نيز در پايان غذا ميل مينمايند.

چنانچه آب هويج خام را به مقدار يك استكان يكساعت بعد از آن بنوشند بهتر است وموجب رفع ورم قولون و بسيارى از بيماريهاى ديگر مى‌گردد.خوردن سير هم در اين موردمفيد است.

يبوست و ورم سيگموئيد و راست روده و بواسير

علت بواسير زيادى خون"سوداوى"مى‌باشد.نسخه‌هاى زير در اين مورد تجويز شده‌است:

 ١ -مصطكى،مقل‌ازرق،تاجريزى و نبات را بميزان مساوى كوبيده و آميخته و روزى يك‌بار بقدر يك فندوق از آن ميل نمايند ورم و درد بواسير را تسكين خواهد داد.

 ٢ -پوست نارنج،پوست انار شيرين،شاه‌بلوط،قطران،از هريك  ۵  مثقال سائيده وآميخته و تعداد  ٨٠  عدد حب از آن ميسازند و روزى دو بار صبح و شب يك حب را ميل‌مينمايند در نرم شدن مقعد و رفع خون بواسير و دفع باد آن(درد كمر و شانه)نتايج‌بسيار خوبى حاصل خواهد نمود.

3-آويشن(صعتر)چنانچه مدتى با ماست خورده شود در رفع ورم قولون وسيگموئيد مفيد خواهد بود.

 ۴ -تره،گندنا(كراث)كه"گرم و خشك"است.ملين طبع و رافع قولنج بوده وچنانچه آنرا با گوشت پخته و ميل نمايند از خون‌ريزى بواسير جلوگيرى خواهد نمود.

آب‌تره بميزان سه تا چهار مثقال قطع‌كننده خون بواسير ميباشد.

 ۵ -اطريفل مقل ملين:پوست هليله زرد،هليله سياه،بليله،آمله مقشر،اسطوخودوس‌افتيمون شامى،بسفايج،از هريك ده مثقال،مقل و مغز فلوس از هريك سى مثقال.اگر مقل ومغز فلوس را با آب‌تره حل نموده و داروها را با روغن بادام چرب نموده و با انگبين مصفى‌بهم بياميزند،مصرف روزانه آن بميزان دو تا سه مثقال در ورم سيگموئيد و مستقيم،دفع‌بواسير،رفع تشنج مستقيم و قولون و دفع سموم سوداوى و بلغمى و نيز فشار خون و تصفيه‌خون و عوارض دماغى و كبدى بسيار مفيد مى‌باشد.

6-اطريفل مقل:پوست هليله كابلى،بليله،آمله مقشر،از هريك ده مثقال،مقل‌ازرق سى مثقال.مقل را بايد در آب‌تره حل كرده و سپس با داروهاى ديگر بياميزند و با عسل‌معجون سازند و آنرا پس از چهل روز مصرف كنند.مقدار خوراك آن تا سه مثقال مى‌باشد.

اين معجون در دفع بواسير و ورمهاى مقعد،لينت مزاج،تصفيه خون و عوارض كبدى به تجربه‌رسيده است.آنچه مردم باد بواسير گويند در اندام يا تهيگاه و حوالى گرده و زهار و مقعدگردش كرده و گاه بشكل قولنج يا اسهال و گاهى بصورت قراقر روده بروز مى‌كند.همچنين‌برخى اوقات موجب تشنج(تيك صورت)و عوارض چشمى و غيره مى‌شود كه از تحقيقات اينجانب‌است.

در بواسير اين مسهل بدن را از اخلاط فاسد پاك مى‌كند:تخم كاسنى  ٢  ل،گل سرخ‌ ٢  ل،گل بنفشه  ٢  ل،پوست هليله زرد  ٣  ل،هليله سياه  ٣  ل،بليله  ٣  ل،سنامكى  ٢  ل،تربدمجوف  ٠ / ۵  ل،آلو بخارا  ١۶  دانه،تمبر هندى، ١٠  ل،همه را خيسانده و جوشانده و پس ازصاف كردن مى‌نوشند.

اگر درد بواسير شدت داشته باشد قدرى فيل‌گوش(بابا آدم)كه بعربى لوف خوانده‌مى‌شود بخور دهند درد فورا تسكين مى‌يابد.همچنين استفاده از حبى مركب از مقل ازرق،فيل‌گوش(لوف)هريك بميزان پنج نخود درد را تسكين مى‌دهد.

هرگاه نياز به گشودن خون بواسير باشد بايد در آب گرم نشسته و يا با آب گرم محل راكمپرس كنند.يا اينكه ضمادى از گل خطمى نمايند تا بواسير نرم شود.سپس پنبه‌اى را به‌آب پياز آغشته يا اينكه آب پياز و زهره گاو را ممزوج نموده در مقعد گذارند تا خون باز شود.

همچنين مى‌توان شلحم حنظل( ٢  ل)و مغز بادام تلخ( ٣  ل)را نرم كوبيده و آنرا بمدت  ۵ ساعت در هرساعت يك شياف كنند.ناگهان جريان خون را باز مى‌كند.تا زمانى كه خون‌سياه است نبايد آنرا حبس كرد.چون بسا عوارض از قبيل خفقان،سنگينى بدن،ماليخولياو نظير آن ناشى از آن باشد.اگر بخواهند جلوى خون‌ريزى گرفته شود بايد كتيرا و گل ارمنى‌را كوبيده و مخلوط ساخته و با مقدارى آب آنرا بجوشانند تا ضماد شود.با نهادن كمى از اين‌ضماد بروى پارچه و قرار دادن آن بروى مقعد و رگ مربوطه،سر رگ بسته خواهد شد.اين‌ضماد ورم بواسير را خوابانيده و ترشحات تكه‌هاى بواسير را قطع خواهد نمود.براى دفع‌"سودا"مى‌توان از افتيمون استفاده كرد.در بواسير خوردن افتيمون با آب شير بسيار نافع‌است.چنانچه آب آلو با سنا هم همراه با افتيمون داده شود عمل مسهل را انجام خواهدداد.

در شقاق مقعد،مى‌توان يك مثقال موم زرد را در روغن كوهان شتر حل نموده و در ده‌مثقال آب‌تره و سه مثقال مقل ازرق نيز محلول كرده و بگذارند تا ضماد شود.

براى جلوگيرى از خون بواسير گذشتگان بروش‌هاى ديگرى نيز عمل مى‌نمودند:

1-دو عدد قورباغه را شكم دريده تكه‌تكه نموده در دو تا پنج سير روغن دنبه‌جوشانده و مقدارى آب خيار به آن افزوده دوباره مى‌جوشانيدند تا آب آن تبخير و غليظگردد سپس مقدارى از آن را شياف و يا با انگشت بداخل مقعد ميكردند.اين مداوا درد كمررا بفوريت تسكين داده و گاهى خون مثانه را نيز متوقف ميساخت.

 ٢ -مغز خيار مسحوق را با چند دانه زالو در روغن گاو جوشانيده سپس آنرا به دانه‌هاى‌بواسير و مقعد ميماليدند و مانع خونريزى مى‌شدند.

3-وزغ را با پيه بز كوبيده و در آب مى‌جوشانيدند تا مهرا شود.روغنى كه روى آب‌پس از سرد شدن آب بسته مى‌شد براى بواسير نافع بود.

 ۴ -داغ كردن فاصله بين انگشت سوم و چهارم(خنضر و بنضر)دست چپ جهت قطع‌خون بواسير تجويز مى‌گرديد.

5-اين نسخه نيز از خود اينجانب است كه مقدارى علف اشترخار يا خارشتر را بميزان‌يكى دو سير جوشانيده و آب آن را بخورند موجب قطع خون‌ريزى مى‌گردد.

 ۶ -داغ كردن مفصل ترقوه جهت"باد بواسير"از مجربات بوده است.ضمنا اطريفل‌مقل"باد بواسير"را مرتفع و شقاق مقعد را دفع مى‌كند:مقل ازرق را بمقدار ده مثقال درآب گندنا(تره)حل كرده و آنرا صاف مينمايند و با پنجاه مثقال عسل كف‌گرفته مى‌آميزندسپس آنرا مى‌جوشانند تا قوام آيد.بعد هفت مثقال افتيمون و سه مثقال آمله منقى(بدون‌هسته)را كوبيده و با آن مخلوط مى‌كنند و هرصبح يك تا دو مثقال از آنرا حب كرده و مورداستفاده قرار مى‌دهند.

در بواسير اصولا نرم نگهداشتن طبع صاحبان بواسير لازم است و بهتر آنست كه اين‌امر با استفاده از ميوه‌ها و سبزيجات نتيجه‌بخش گردد.

مداومت در خوردن اطريفل صغير و مقل ملين در رفع بواسير مجرب است و گاه بى‌نيازاز تنقيه‌هاى ديگر مى‌باشد.

پيشينيان در بواسير پيش از بكار بردن دارو نخست فصد با سليق و يا صفن مينمودند.

ابن سينا فصد مابض را كه رگيست زير كاسه زانو برتر از فصدى ديگر مى‌دانست و حجامت و ركين‌و سپس تجويز تنقيه مزاج با هليله‌ها را مينمود.

بيماران بواسيرى كه استرخاى مقعد هم داشته و بدون اراده دفع مدفوع مى‌نمودند شبهابهنگام خواب مقدارى زياد(تا  ١٠  مثقال)اطريفل صغير و روزها انار شيرين و دو ساعت پس‌از آن يك عدد حب كچوله مى‌خوردند.نتيجه آنكه ورم سر و صورت و دست و پا برطرف شده‌و مقعد نيز بحال عادى درمى‌آمد(از يادداشت‌هاى پزشكان قديم)

مبتلايان به بواسير بايد از غذاهاى غليظ و مولد"سودا مانند بادنجان،عدس وخوراكيهاى شورمزه بويژه ماهى نمك سود و گوشت خشك‌كرده و سبزيهاى تند پرهيز نمايند.

ابن سينا صرف لبنيات را منع كرده،ولى خوردن خاگينه با زرده تخم‌مرغ و تره با اندكى‌پياز را مناسب دانسته است.

مرهم‌هايى كه مسكن درد بواسيرند:

 ١ -مرهم ابيض جهت سوختگى و التهاب جراحات ورم مقعد حاره و شقاق آن‌كه ناشى‌از حرارت باشد سودمند است.اين مرهم متشكل از  ١٠  مثقال موم، ٣٠  مثقال روغن كنجد ياروغن زيتون مى‌باشد.پس از گداختن موم آنرا از روى آتش برداشته با يك سفيده تخم‌مرغ‌هم ميزنند.چنانچه برودت بيشترى خواسته باشند بجاى روغن زيتون از روغن گل سرخ‌استفاده مى‌كنند و يا مقدارى،حضض مكى به سفيده تخم‌مرغ مى‌افزايند.براى تسكين دردبجاى حضض مكى افيون بكار مى‌برند.

2-جهت رفع درد و سوزش مقعد كنجد را كوبيده با سفيده تخم‌مرغ آميخته و آنراضماد مى‌نمايند.

 ٣ -پياز را در خاكستر گرم پخته و با هموزن آن روغن تازه گاو مخلوط و ضماد مى‌نمايند.

ضمنا زرده تخم‌مرغ نيز به تنهائى مفيد است.

 ۴ -جهت بواسير بارد(سرد)،سير را كوبيده در روغن بزرك مى‌جوشانند پس از صاف‌نمودن،روغن و سير را ضماد مينمايند.

5-در قطع خون بواسير،يك مثقال مرمكى،دو مثقال عصاره شنك(لحيه الطيس)سه‌مثقال كندر را كوبيده و پس از نرم شدن با هم مخلوط مى‌نمايند و بطريق مرهم مورد استعمال‌قرار مى‌دهند.

 ۶ -نسخه ديگر اينكه زردچوبه و مردار سنگ را باندازه مساوى نرم كوبيده با روغن‌گلسرخ و موم كافورى مرهم ساخته و بمصرف رسانند.

7-جهت ممانعت از خونريزى مى‌توان گل ارمنى و كتيرا را بمقدار مساوى كوبيده وبا هم مخلوط و سپس بجوشانند تا ضماد شود آنگاه با انگشت داخل مقعد نمايند.

 ٨ -جهت بواسير و بيماريهاى متعدد چنانچه پوست بيخ گردو را با روغن زيتون بجوشانندتا مهرا شود ضماد بسيار موثرى بدست خواهد آمد.

9-هرگاه خونريزى زياد باشد خاكستر ميوه كاج(جوزالسرو)بر آن مى‌پاشند.

حبس خون بواسير

تا هنگامى كه خون سياه و تار است دفع آن جايز مى‌باشد.بسيارى از سموم كه در بدن‌موجب ناخوشيهاى گوناگون مى‌شوند با آن دفع مى‌گردند.ولى همينكه خون پاك شد جلوگيرى‌از ريزش لازم بوده و طبق نسخ زير مى‌توان اقدام نمود:

 ١ -هرصبح سه مثقال تخم خرفه و يك مثقال تخم گشنيز را بو داده،شيره كشيده وميل كنند.در صورت امكان افزودن رب به و قرص كهربا به آن،بهتر خواهد بود.(اين تجويزدر طبايع گرم بسيار خوب بوده و ضمنا بهترين دارو براى قلب مى‌باشد.)

2-مرواريد،گل قبرس،كهربا با شربت سيب مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

 ٣ -گل ارمنى را با صمغ عربى بو داده و با كتيرا آنرا ميل مى‌كنند.

 ۴ -آمله پرورده،يكدانه،ريشه انجبار  ١  مثقال،ريشه خطمى  ۵  مثقال،سپستان  ١٠ دانه بارهنگ  ١  مثقال،روغن بادام  ٢  مثقال،نسخه ديگريست كه مى‌تواند مورد استفاده قرارداده شود.

5-وادار كردن بيمار به استفراغ سودمند است اگر باز هم خونريزى ادامه يافت بايدوريد باسليق(بازيليك)را فصد نمود.حجامت كردن از كمر و سينه توأم با بستن بازوها ورانها از خونريزى جلوگيرى مى‌كند.اگر بيمار احساس ضعف نمود تركيبى از پادزهر معدنى وگل داغستان و آب سيب براى جلوگيرى از خونريزى و رفع وحشت و ضعف قلب مفيد است.

در رفع خونريزى و جلوگيرى از آن چنانچه فرد مبتلا از بول خود طهارت نمايد خونريزى‌برطرف ميگردد.اين امر مورد تجربه قرار داده شده و شخصا در مورد بيمار آزموده‌ام.برعلما و اساتيد ضرورى است تحقيقاتى در اين زمينه بنمايند بلكه داروئى بر ضد بواسير در بول‌بواسيرى يا بطور كلى در ادرار يافت گردد.

هرگاه به عللى عمل جراحى بواسير ممكن يا جايز نبوده از نسخه زير براى خشك كردن‌دانه‌هاى بواسير استفاده مى‌شده است:

تخم تره،مقل‌ازرق،پوست بيخ‌كبر،ميوه كاج،كلاهك بادنجان،مرمكى،پوست مار،تخم حنظل(هندوانه ابو جهل)(چنانچه تمامى اين اجزا فراهم نبوده برخى از آنها براى‌مداوا كفايت مى‌كرده است).ابتدا گلدان يا ديك سفالينى را كه ته آن سوراخ شده باشدفراهم نموده مقدارى پشكل شتر را ميسوزانيدند و ادويه را بر آن مى‌ريختند،سپس گلدان ياديگ سفالين را بطور معكوس روى آن قرار مى‌دادند و بعد دانه‌هاى بواسير را بر دهانه سوراخ‌منطبق ميساختند تا دود و بخار بدان رسد.چنانچه دانه‌ها درون مقعد بودند پس از عمل‌دفع كه دانه‌ها بيرون زده مى‌شوند ترتيب برنامه مزبور داده مى‌شد.

بهترين بخور در اين مورد بخور بلادر است.

شيخ الرئيس مى‌فرمايد:"بخور چوب گز هرگاه مكرر كنند بسا باشد كه كفايت كند از سايرداروها."رازى مى‌فرمايد:"خرنوب(جقجقه)تر را بكوبند و آب آنرا بگيرند و پنبه را به آن‌بيالايند و استعمال نمايند آنرا خشك و برطرف مينمايد و در جلوگيرى از خروج مقعد هم مفيداست".

-------------------------------------------

سایت رسمی گیاهان دارویی معجزه  

www.mojezeh-hamedan.ir

سفارش دارو - ارتباط با ما : 

  ۰۸۱۱۴۲۸۲۴۲۹        ۰۸۱۱۸۲۹۲۹۳۰


نویسنده : گیاهان دارویی معجزه همدان
تاریخ : پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۱
زمان : 13:18قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید